ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบ

Read more

เทศบาลตำบลป่าแมต จัดการประชุม “ทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี” (พ.ศ.2563-2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ กิจกรรม/โครงการ เป็นปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลป่าแมต จัด

Read more