“ทต.บ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานและพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “พัฒนาตำบลบ้านกลาง”

“ทต.บ้านกลาง ร่วมกับ

Read more

ฉก.ร.4 จัดระเบียบรถบรรทุกส่งสินค้า บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )

เมื่อ 11 ต.ค. 63 หน่

Read more

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Society” 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่”

กลุ่มตัวอย่าง 1,459

Read more