🚾🚰 ว่าด้วยเรื่อง ส้วม ส้วม !!! ห้องน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว แล้วห้องน้ำที่ดี ต้องมีอะบ้าง ?!? สะอาด พื้นแห้ง อากาศโปร่ง สว่าง 😍😍

🚾🚰 ว

Read more

ครม. อนุมัติงบกลาง 1.47 พันลบ. ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดซื้อนมกล่องให้นักเรียนกว่า 7 ล้านคน ได้ดื่มนมเพิ่มคนละ 30 กล่อง

ครม. อนุมัติงบกลาง 1

Read more

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในปี 2563 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศจำนวน 6,970 คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 พบว่า ในด้านของการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเมื่อออกนอกบ้าน

คณะรัฐมนตรีรับทราบผล

Read more

ครม. อนุมัติลดอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนระบบออกใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ ลดภาษีได้สองเท่าของที่จ่ายจริง

ครม. อนุมัติลดอัตราภ

Read more

พิษณุโลก เชิญชวนอุดหนุนสตรอเบอรี่บ้านร่องกล้า ได้รับผลกระทบจากโควิด นักท่องเที่ยวหดหาย สั่งซื้อทางออนไลน์ได้กับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร่องกล้า ส่งสตรอเบอรี่ผลใหญ่หวานอร่อย ตรงถึงบ้านคุณ

พิษณุโลก เชิญชวนอุดห

Read more

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย

คณะรัฐมนตรี อนุมัติห

Read more

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ประชาชนใช้บริการชำระภาษีรถออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมเผย!!! สถิติการใช้บริการช่องทางชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม 2563 รวมทุกช่องทางออนไลน์สถิติสูงขึ้นต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก แนะ

Read more