สถานฑูตโปรตุเกส ไทยเบฟและไอคอนสยาม จัดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์และปัจจุบันบ้านพักอาศัยของเอกอัครราชฑูตโปรตุเกส กรุงเทพฯ

สถานฑูตโปรตุเกส ไทยเ

Read more

มท. 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ย้ำทุกพื้นที่ต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน สุจริต โปร่งใส ไม่โกง

มท. 1 มอบนโยบายขับเค

Read more

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพหลังวิกฤตโควิด 19 นำสู่การท่องเที่ยวในชุมชน

พิษณุโลก นายมนิตย์ ส

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ

Read more

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด กิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (23 ม.ค.63) เ

Read more