ร้อยเอ็ด/… ผู้เฒ่า…แห่งดงแม่เผตวัย 86 ปีแห่ง อ.โพธิ์ชัยบอกเล่าเรื่องราวก้านมะม่วงปีนี้ยาว ลมจะแรงเด้อ!!!

วันนี้วันจันทร๋ที่ 2

Read more

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมพบปะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอภูเพียง

วันที่ 19 มกราคม 256

Read more

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและสสทน.พล ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์นำ้ลุ่มนำ้ภาค

สภาอุตสาหกรรมท่องเที

Read more

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย ของนายยงยุทธ สุวรรณภูมิ บ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more