PCT กุมารเวชกรรมและสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชน ” ธาลัสซีเมีย นานาความรู้สู่สุขภาพ”

PCT กุมารเวชกรรมและสาขาก

Read more

พิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวล

Read more

อำเภอเชียงกลาง ให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาประชาชน กิ่งกาชาดร่วมมอบสิ่งของ ให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการจำนวน 5 คน บิ๊กชีน่านร่วมมอบเสื้อผ้ามือสอง ผ่านโครงการปันรัก ปันใจ

30 มกราคม 2563 นายธวัช จ

Read more

ประธานสภาอุตสาหกรรม ปทุมธานี คุณชวลิต ครองสินได้มอบผ้าปิดปากอนามัยซึ่งทางบจก.ชินโฮร์อุตสาหกรรมร่วมสมทบมาเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลากรทางการแพทย์

ประธานสภาอุตสาหกรรม ปทุม

Read more