ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สานพลังแก้จนคนน่านมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจน ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน

Read more

จ.แพร่ “เคาะประตูแก้จน” พัฒนาคนเมืองแพร่” โดย อ.อสอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.แพร่ “เคาะปร

Read more