จ พิษณุโลก ท่องเทึ่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการจองบูธท่องเที่ยว ซาปาเมืองไทย บ้านนำ้จวง พิษณุโลก งานท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก อิมเพ็จเมืองท่องธานี อาหารพื้นเมือง

จ พิษณุโลก ท่องเทึ่ยวเชิ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รับบัว หนึ่งเดียวในโลก หนึ่งเดียวในประเทศไทย สืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ( 12 ต.ค. 25

Read more