สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร

Read more

พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

พิษณุโลก องค์การบริห

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ลงแขกปลูกข้าวดำนาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้าน จัดอบรม Rajabhat Dataset Workshop 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลง

Read more