พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังทหารเข้าให้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน

ในห้วงปลายเดือนตุลาคม 25

Read more

ร้อยเอ็ด… อินทัช ลงพื้นที่ที่ประสบภัยร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู และชุมชนในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

*บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์

Read more

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่ระดับภาค

4 กันยายน 62 ประชุมขับเค

Read more

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ณ บ้านกรุณา อ.บางพลี จ.ส

Read more

ปทุมธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง จัด โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ น

Read more