ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.) เปิดโอกาสทางการศึกษา

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลง

Read more

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาค

Read more

พิษณุโลก การบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยนักศึกษาและคณาจารย์ #คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

พิษณุโลก การบริการวิ

Read more