นนทบุรี กลุ่มเพื่อนประธานชาติ ได้จัดงาน มุทิตาจิตแสดงความยินดีกับท่าน ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ (ประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติ) ที่ได้รับตำแหน่งใหม่เป็น

นนทบุรี กลุ่มเพื่อนป

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ร้อยเอ็ด/… แข่งขันกีฬา”ฝัดข้าว” (ใช้”เขิง”ร่อนหรือฝัดแยกข้าวสารออกจากข้าวเปลือก) สืบสานวิถีชีวิตโบราณ ที่.วัดสว่างสระทอง อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…แข่งขันกีฬ

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมแสดงความเคารพส่งผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more