สภาฯ ทต.บ้านกลางอนุมัติงบกว่า ๑๓๑ ล้าน ในปี ๒๕๖๕ พัฒนาตำบลพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

สภาฯ ทต.บ้านกลางอนุมัติงบกว่า ๑๓๑ ล้าน ในปี ๒๕๖๕ พัฒนาตำบลพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่าตามที่ได้ มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาฯโดย นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๑๖๔,๐๐๐.- บาท ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยแยกเป็นรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ ด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒๘,๒๐๑,๐๘๐ บาท ,ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน ๕๘,๔๓๖,๔๒๖ บาท ด้านการเศรษฐกิจ จำนวน ๑๖,๗๐๕,๓๐๐ และด้านการดำเนินงานอื่นๆ จำนวน ๒๗,๒๘๑,๑๙๔ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๑,๑๖๔,๐๐๐.- บาท(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาตำบล และการบริหารงานที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การกีฬา สุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน การป้องกันโรคติดต่อฯ ตลอดจนเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตำบลในอนาคต โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ที่ผ่านมา เทศบาลฯได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ถนนสันป่าฝ้าย-หนองเป็ด ม.๔ ถึง ศรีบุญยืน งบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านกลาง ระยะที่ ๒ อ.เมือง จ.ลำพูน พื้นที่ดำเนินการ คือ จุดที่ ๑ ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ลำน้ำแม่กวงถึงสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข ๑๑ ,จุดที่ ๒ ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักจากหน้าวัดขี้เหล็ก ม.๓ ลงสู่ลำน้ำแม่ยากถึงข้างวัดแม่ยากดวงดี ม.๘ และจุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ม.๔ บ้านสันป่าฝ้ายเลียบทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ ลงสู่ลำน้ำ แม่ยาก งบประมาณ ๒๕๗ ล้านบาท ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ว่าจ้างเอกชนมาเนินการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖


สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด๑๙ จะยังคงมีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศและทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงขอให้ประชาชนได้ระมัดระวัง ดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ ในครั้งนี้ ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เม็ดเงินงบประมาณจากรายได้ที่ลดลง แต่ผู้บริหารเทศบาลฯได้วางกรอบนโยบายการบริหารงานที่สอดรับกับงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาตำบลในทุกมิติ ประกอบกับความเข้มแข็งของสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งถือเป็นเสาหลักและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ อีกทั้งได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นเสมือนองคาพยพ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านกลางให้สำเร็จลุล่วงตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจด้วยดีเช่นเคย เพื่อการพัฒนาตำบลบ้านกลางของเราต่อไป

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : ภาพ/ ข่าว
/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 176 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.