เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน 29 โรงเรียนพร้อมกับแท้งก์น้ำ ขนาด 1,500 ลิตรจำนวน 10ถัง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน 29 โรงเรียนพร้อมกับแท้งก์น้ำ ขนาด 1,500 ลิตรจำนวน 10ถัง
วันนี้ (20 ส.ค.64) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จริม) จำนวน 29 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้ประสานงานโครงการฯ ครูอาสาสมัคร (ครู ก) คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาซาดจังหวัดน่าน ร่วมพิธีมอบฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาขาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ตระหนักรู้ในการรักการอ่าน เสริมสร้างประสบการณ์การเขียน โดยจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเป้าหมายนำร่องใน 10 จังหวัด มีโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน จำนวน 27 แห่ง และโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 29 แห่ง ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้เน้นหนักกลุ่มนักเรียนเป้าหมายในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและปัญหาต่างๆ ของโรงเรียน ในด้านสื่อการเรียนการสอน บางแห่งยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการ ขอรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จากสมาคมธนาคารไทย ผ่านสภากาซาดไทย เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สื่อในการอ่าน การเขียน ซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้การแล้วและยังอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ปกติ จำนวน 20 เครื่อง มอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 แห่ง
นอกจากนี้ ได้จัดหาชุดถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างแรงบันคาลใจให้กับเด็กนักเรียน เป้าหมายในการรักการอ่าน สร้างประสบการณ์ในการเขียน เป็นขวัญกำลังใจให้เด็กนักเรียนและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง ในถุงยังชีพประกอบด้วย ชุดเครื่องเขียนและชุดสุขอนามัย มอบให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน และเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งสิ้น 1,340 ชุด และได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้ว 2 แห่ง จำนวน 68 ชุด โดยวันนี้ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,232 ชุด


พร้อมกันนี้ทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เห็นความสำคัญของผู้ประสบสาธารณ
ภัยที่เป็นผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับเก็บไว้ใช้เมื่อเกิดภัยแล้งและสาธารณภัยอื่น จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” โดยได้รับการสนับสนุนแท็งก์น้ำ และงบประมาณการสร้างฐานคอนกรีต จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีภาชนะบรรจุน้ำและน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคตลอดปีเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเป้าหมายชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและ/หรืออุทกภัยที่ขาดแคลนน้ำและภาชนะบรรจุน้ำสะอาด สำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีอำเภอที่มีความประสงค์ขอรับการติดตั้งแท้งก์น้ำ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอละ 2 ถัง รวมจำนวน 10 ถัง ขนาด 1,500 ลิตร
/ภาพ/ข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 249 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.