เพื่อชาวแพร่ !!! พช.แพร่ รับนโยบายมหาดไทยดูแลประชาชนจัดกิจกรรมโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” Kickoff ระดับจังหวัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 171 ครั้ง

เพื่อชาวแพร่ !!! พช.แพร่ รับนโยบายมหาดไทยดูแลประชาชนจัดกิจกรรมโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” Kickoff ระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ.ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่) นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม และประกอบอาหารข้าวกล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมวันนี้ มีส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม และนายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบวัสดุสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
พร้อมนี้ ยังมีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่, สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่, เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ชมรมใหหนำจังหวัดแพร่ และบริษัท ค.เจริญทรัพย์ ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ โครงการ “แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” ปี 2564 มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (2) เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ และไม่ตกเกณฑ์ในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ได้บรรเทาความเดือดร้อน และมีเมล็ด/ต้นกล้าพันธุ์ผักเพื่อปลูกในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร (3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความต่อเนื่องของการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน (4) เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้ครัวเรือนเกิดแบ่งปันเกื้อกูลของคนในชุมชน และ (5) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
🔶️โครงการ ดำเนินการใน 2 ระดับ คือระดับจังหวัด และระดับอำเภอ Kickoff ระดับจังหวัด กิจกรรม ดังนี้ การประกอบอาหารเพื่อมอบให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ จำนวน อาหาร 600 กล่อง
มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด
มอบหน้ากากผ้า 600 ชิ้น
มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 327 ชุด
มอบเสียมขุดดิน 100 เล่ม
มอบน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว 200 ขวด

โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอ และพัฒนาการอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ ดำเนินการระดับอำเภอ
โดยนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จัดทีมตรวจเยี่ยมและนำถุงยังชีพ หน้ากากผ้า เมล็ดพันธุ์ผัก เสียมขุดดิน และอาหารไปมอบให้ประชาชนครัวเรือนยากจน/ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในแต่ละอำเภอ และด่านตรวจโควิด-19 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ด่านนางฟ้าอำเภอสอง ด่านร้องกวางอำเภอร้องกวาง ด่านแม่จั๊วะอำเภอเด่นชัย และด่านหัวทุ่งอำเภอลอง ในพื้นที่จังหวัดแพร่

จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และคณะฯ นำสิ่งของและอาหาร น้ำกระชายน้ำผึ้งผสมมะนาว ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ (2) Quarantineโรงแรมกาดน้ำทอง
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกลุ่มยากจน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มด้อยโอกาส ตลอดจนถึงกลุ่มที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ “แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด -19” ปี 2564 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการมอบอาหาร หน้ากากผ้า เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นตลอดถึงเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ ให้ครัวเรือนเป้าหมายนำไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร/ที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้เห็นการเสียสละ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และทุกภาคส่วนฯ ที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยจิตพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 171 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.