STRONG- ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง และการรณรงการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 206 ครั้ง

STRONG- ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายการเฝ้าระวัง และการรณรงการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพาง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายเจนณรงค์ ศุภศิริ ประธานชม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม STRONG-ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การขยายเครือข่าย การเฝ้าระวัง และการรณรงการต่อต้านการทุจริตจังหวัดน่าน สู่เครือข่ายและชุมชน สนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมี นางศรีสวัสดิ์ แพทย์สมาน โคช ชมรม มีคณะกรรมการชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ประกอบด้วยนายชำนาญ สนธิโพธิ์ รองประธานชมรม นายบุญยงค์ สดสอาด ประชาสัมพันธ์ ชมชรม นายจรัส นันชัย นางทุมมา เรือนอุ่น นางกมนทัต คำพับ นางธนัชพร เรือนมะกอก นางนิตยา จิตบรรจง นางธัญรดา เสนาขันธ์ กรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน นางสาวนริศรา อินต๊ะวงศ์ นายกันตภณ คุ้มศิริ เจ้าหน้าสำนักงาน ป.ป.ช.น่าน ร่วมกันเป็นวิทยากรและให้การต้อนรับผูเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยมีสมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน และภาคประชาชนร่วมกันขยายผลการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไปสู่ชุมชน ปรับฐานคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายในการทำทุจริต และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศชาติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันเดียวกันนี้ ได้มีการเลือกประธาน และชมรม คณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจจริตจังหวัดน่าน ประจำตำบลน้ำพาง ในโอกาสนี้ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพางที่ให้ใช้สถานที่ในการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชนตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน/บุญยงค์ สดสอาด ประชาสัมพันธ์ชมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 206 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.