มุกดาหาร ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ ตรวจให้กำลังใจวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 404 ครั้ง

มุกดาหาร ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ ตรวจให้กำลังใจวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี

   มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ที่วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและให้กำลังใจวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี โดยมีนายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
   ด้านนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สนง.การอาชีวะศึกษา ได้มีนโยบายที่จะขยายสถานศึกษาให้บริการทั่วถึง ในเขตพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียน สถานศึกษาของสังกัด สนง.คณะกรรมการอาชีวะ หนึ่งในนั้นคือจังหวัดมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหารที่มีวิทยาลัยการอาชีพนวมินทร ชินีมุกดาหาร ได้นำเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ซึ่งได้ดำเนินการขอจัดตั้งปี 2557 เป็นต้นมา ขณะเดียวกันได้เปิดรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนตั้งแต่ปี 2559 ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. อำเภอคำชะอีเป็นอำเภอใหญ่ อยู่บนเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศ จำเป็นต้องผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และป้อนตลาดความเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
   ในส่วนของการจัดตั้ง และได้ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนในขณะนี้ ซึ่งนักศึกษาได้จบไปแล้วถึง 3 รุ่น ในปีการศึกษา 2561, 2562 และ 2563 รวมแล้วร่วม 100 คน แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดในตอนนี้ก็คือว่า วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี นั้นยังไม่ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาด้วยข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรคในการไม่ได้รับอนุญาตให้นำที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งในที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น กระบวนการดำเนินการขอใช้ที่ดินของ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรชินีมุกดาหาร โดยมอบหมายให้ท่านรองวุฒิศักดิ์ ได้ไปประสานดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาคม ไม่ว่าขอกำหนดแบบที่การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ทั้งสำนักบริหารพื้นที่ ทั้งกรมป่าไม้ ตอนนี้ได้ดำเนินการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ท่านได้พิจารณาอนุญาตให้เราใช้พื้นที่ ซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะได้ขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงนี้ ให้เป็นที่ราชการของวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ถ้าหากเราสามารถที่จะได้รับอนุญาตใช้ที่ดินแปลงนี้ ก็จะทำให้วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี เป็นสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะขนาดนี้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร วัสดุอุปกรณ์มูลค่าร่วม 60 ล้านบาท ได้ลงมาที่วิทยาลัยการอาชีพคำชะอีเรียบร้อย  และสิ่งที่สำคัญยิ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนจังหวัดมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่สามารถผลิตกำลังคนป้อนตลาดแรงงานได้ต่อไป 
   นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี เกิดจากโครงการสำนักงานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการขยายสถานศึกษาอาชีวะศึกษระดับอำเภอ ซึ่งในปี 2556 มีโครงการที่จะขยายในประเทศไทย ประมาณ 7 แห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ซึ่งได้เลือกพื้นที่แปลงป่าช้า บ้านโนนสังข์ศรี อำเภอคำชะอี เป็นพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ เนื่องจากในเขตอำเภอคำชะอี อำเภอหนองสูง อำเภอดงหลวง เป็นพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมากที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้มาก และเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน 
   ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี  เปิดสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อต่อยอดด้านอาชีพให้กับสถานศึกษาในระดับ ประถม มัธยม ส่วนพื้นที่ตั้งที่ดินแปลงนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่อง การขอใช้พื้นที่ ซึ่งมีปัญหามาในระยะ 7 ปี เนื่องจากการดำเนินการของ ป่าไม้ และที่ดิน ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอ และก็อยากให้จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการสนับสนุนให้มีที่เรียนของ สำนักงานการอาชีวะศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
   ส่วนพื้นที่ก่อสร้าง ทางชุมชนในพื้นที่ได้มีการประชาคมกับพี่น้อง และก็ อบต.บ้านซ่ง รวมทั้งอำเภอคำชะอี และยินดีให้ใช้พื้นที่แปลงนี้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 65 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา โดยได้งบดำเนินการ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ประมาณ 70 – 80 %  มีความพร้อมที่จะรองรับนักเรียน นักศึกษาที่จะมาเข้าเรียนในอนาคต
   อยากฝากถึงหน่วยงานที่จะดำเนินการให้การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพคำชะอีนั้น ประสบความสำเร็จ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ที่อยากจะให้บุตรหลานของตนเอง ได้เรียนใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย มีอาชีพ มีรายได้ และก็ได้เรียนในระดับสูงขึ้น อยากให้จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการผลักดัน ส่งเสริมวิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ให้เสร็จสิ้นตามภารกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ได้เปิดรับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และได้สำเร็จไปแล้ว 3 รุ่น ประมาณ 100 คน โดยการอาศัยออกใบ รบ. จากวิทยาลัยพี่เลี้ยงคือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรา ชินีมุกดาหาร ถ้าวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ได้มีการจัดตั้งสมบูรณ์แบบทุกอย่าง ก็จะมาเบ็ดเสร็จที่วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี คือ ออกใบ รบ. การบริหารจัดการบุคคล และการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
   ด้านนางสาว ปาริตา รูปเหมาะ อายุ 17 ปี นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับ ปวช. บ้านเลขที่ 24 หมู่ 4 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ในความคิดของตนเอง มันใกล้บ้านดี และก็ช่วยประหยัดงบต่าง ๆ ในการค่าใช้จ่าย และที่บ้านมีรุ่นพี่ 1 คน มาเรียนที่นี่แล้วจบออกไปก็ได้ทำงานที่ดี ส่วนเรื่องการประหยัดคือ การเดินทางมาโรงเรียนก็ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้พ่อแม่มาส่ง ส่วนอาหารตอนเที่ยงก็กลับไปทานที่บ้าน แล้วตังค์ที่พ่อแม่ให้มาในตอนเช้า เหลือก็ได้เก็บออม หลังจากจบ ปวช.3 ก็จะเรียนต่อ ปวส. ต่อ เพื่อให้ตำแหน่งงานมั่นคงขึ้นและดีขึ้น ส่วนวิทยาลัยการอาชีพคำชะอีที่ได้มาเปิดสอนที่นี่ดีมาก เพราะว่าเด็กที่นี่ก็มีเยอะ แล้วเราก็ไม่ได้เดินทางไกลไปเรียนถึงตัวเมือง
   สำหรับวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี เป็นโครงการขยายสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับอำเภอ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเครือข่ายของวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร โดยเปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีสาขาวิชาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า ส่วนประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอน สาขาวิชาการบัญชี  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 211 คน และมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน 14 คน 

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 404 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.