มหาดไทยย้ำทุกจังหวัดใช้งบภัยแล้งและน้ำท่วมต้องโปร่งใส หากพบมีการทุจริตหรือแอบอ้าง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ดึงภาคประชาชน สถานศึกษาร่วมตรวจสอบ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 68 ครั้ง

วันนี้ (28 ก.ย.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำกับติดตามการดำเนินงานในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งน่ำท่วมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังทุกจังหวัดจังหวัด โดยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยให้ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาหรือกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หากกรณีพบการกระทำอันเป็นการทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแอบอ้าง ฉ้อฉล หรือทำให้เชื่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการต่าง ๆ ให้แจ้งความดำเนินคดีหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดทุกกรณี และให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ โดยด่วน และหากมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่มีเบาะแสการกระทำผิด การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 133/2563
วันที่ 28 ก.ย. 2563

Cr: กระทรวงมหาดไทย PR

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 68 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.