น่าน อบต.ไชยสถานจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 24 ครั้ง

น่าน อบต.ไชยสถานจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
​​นายอนันต์ ไชยวุฒิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กล่าวรายงานต่อนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
ด้วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่

  1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัย​
    การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 59 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
    มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน คือในวันนี้วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 /บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 24 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.