มท. 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ย้ำทุกพื้นที่ต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน สุจริต โปร่งใส ไม่โกง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

มท. 1 มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ย้ำทุกพื้นที่ต้องทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน สุจริต โปร่งใส ไม่โกง
.
วันนี้ (14 ส.ค. 63) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการนำเรื่องง่ายใกล้ตัวประชาชน คือ การปลูกพืชผักสวนครัว มาใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้คนได้ตระหนักถึงความมั่นคง ความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ และยังนำมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การแบ่งปัน ช่วยเหลือ การรวมกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชน ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง”และมีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ “ประชาชนมีความสุข อยู่ในสังคมได้ตามอัตภาพ” รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง นับเป็นห่วงโซ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการถูกเลิกจ้าง ตกงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้คนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสภาวการณ์เช่นนี้ พวกเราทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันทำเพื่อชาติ เศรษฐกิจต้องเดินได้ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ได้ร่วมกันใช้ความรู้และใช้ภูมิปัญญาของไทย สร้างสิ่งที่มีคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยงบประมาณโครงการนี้มาจาก พ.ร.บ.กู้เงินฯ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าฯ ช่วยดูแลให้ทุกขั้นตอนการดำเนินการต้องมีความโปร่งใส ไม่มีการโกง ให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ และยกระดับเศรษฐกิจไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน
.
จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 87 รางวัล
.
สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 2) การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน 3) การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน 4) การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 5) การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล 6) การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ 7) การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคต

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 107/2563
วันที่ 14 ส.ค. 2563

Cr: กระทรวงมหาดไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 145 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.