ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 34 ครั้ง

 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมกับติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลางเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อหารือการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนธรมาภิบาล และเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตชิงรุกร่วมกับ ก.ธ.จ. คือ เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้สร้างกลไกในการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนงานฟื้นฟู เศรษฐกิจและชุมชน ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (400,000 ล้านบาท) โดยวางระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้กลไกการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ในมิติด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส และด้านการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยกำกับการดำเนินงานโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมขน ได้วางระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สปน. บูรณาการการตรวจราชการของผู้ตรวจราขการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชกรกระทรวง เพื่อตรวจติดตามและรายงานผลดำเนินโครงการในพื้นที่ที่รับผิดขอบ 

 รวมทั้งได้มอบหมายให้ ก.ธ.จ. เข้าร่วมสอดส่องและติดตามการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ด้วย และการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ โดยบูรณาการร่วมลงตรวจติดตามผ่านการขับคลื่อนร่วมกับ ศอตช. ก.ธ.จ. ที่มี กอ.รมน. ร่วมสนับสนุน การขับเคลื่อน ซึ่งกำหนดจัดประชุม Conference ระหว่าง สปน. กับ ก.ธ.จ. สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงมหาดไทย และ กอ รมน. ทั่วประเทศเพื่อแจ้งแนวทาง และซักซ้อมการดำเนินการร่วมกันในการฝาระวังป้องกันการทุจริต ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2563 อีกทั้ง ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโครงการความโปร่งใส่ในการก่อสร้างภาครัฐ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินโครงการ 4 ฝ่าย ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ก.ธ.จ. กอ.รมน. และสำนักงาน ป.ป.ท.

 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนในพื้นที่โครงการหลวงจังหวัดเชียงราย และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระเบียงแก้ว ห้วยทรายมาน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในหมวดงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กว่า 17 ล้านบาทด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽️🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
30/06/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 34 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.