สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษสถานพินิจฯอำเภอบางพลี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 37 ครั้ง

*29 มิ.ย. 63
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

“บ่ายวันนี้ ก่อนเราจะพูดกันในเรื่องต่างๆ และการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานตามที่เคยถือปฏิบัติ ครูขอพูดเรื่องซึ่งเป็นความอ่อนแอของสังคมปัจจุบันเป็นอันดับแรก ที่ช่างมีความแตกต่างจากอดีตกาลอันมีความงดงามของบ้านเมืองไทย ครูอยากให้พี่น้องเพื่อนข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อันถือเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน ที่ถือเป็นหัวใจของหลักศีลธรรมจรรยา สังคมจะเจริญหรือตกอับอยู่ที่สิ่งนี้โดยแท้ พฤติกรรมอันแสดงถึงความเป็นคน ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่คนหรืออมนุษย์ เพราะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางจำพวกก็ยังคิดเป็น มีความสำนึกได้อย่างอัศจรรย์ มีความกตัญญู ลูกหลานต้องช่วยกันขยายผลความรู้ความเข้าใจต่อไปด้วยว่า คุณลักษณะของบุคคลในทางบวกและคุณธรรมจริยธรรม ย่อมถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธงชัยนำหน้าสู่ความสุขและความสำเร็จ ครูเคยได้รับเชิญให้ไปเปิด “งานสังคมสุขใจ” ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่นี่เป็นอาทิ คือของจริงของแท้ คือเรื่องความซื่อตรง เรื่องของความมีปัญญา มีความเมตตากรุณา ความจริงใจ เพียบพร้อมด้วยความประพฤติอันเป็นแบบอย่างแห่งความดีและเสียสละ ลูกหลานต้องคบคนดีเพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจแก่กัน จงรังเกียจคนทุจริตคดโกง คนลักขโมย คนข่มเหงรังแกผู้อื่น วางอำนาจบาตรใหญ่ เพราะการกระทำเช่นว่านี้ไม่ใช่ความผิด แต่เป็นความชั่วที่ครูอาจารย์สอนสั่งเรามาทุกคน อย่าไปฝืน ดื้อรั้นต่อคำสอนของท่านซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอจงเกิดความตระหนักโดยตลอดไปว่า ชีวิตของคนดีมีความยั่งยืนได้นั้น ความซื่อตรง ความเพียร ความรู้จักกาลเทศะว่าสิ่งใดควรมิควร เมื่อลูกหลานเติบใหญ่ กระทั่งเจริญด้วยวัยอันเป็นกฎธรรมชาติ ทุกคนย่อมจะประสบแต่ความสุข และความดี มีความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติบ้านเมือง”
/อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
29 มิ.ย. 63

■ บ่ายวันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วุฒิสภาสถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 37 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.