สำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงรายเปิดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวสุดยอดคุณภาพของจังหวัดเชียงราย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 162 ครั้ง

บ่ายวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ สบันงาขันโตก ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 โดยกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การกล่าวต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และมีนางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ “จุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย” เป็นโครงการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดเชียงราย จํานวน 14 กลุ่ม ได้จัดจุดจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงราย ข้าวคุณภาพของกลุ่มเกษตรกร ที่นำมาแสดงและจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสบันงาขันโตก ได้รับการรับรองมาตรฐาน “GAP” (Good Agricultural Practices) หรือข้าว Organic Thailand หรือได้รับมาตรฐานอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน , วิสาหกิจแปรรูปข้าวและสมุนไพร (อ้อยจัน) , ข้าวสุขใจ , สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด , ก้าวแรกที่มั่นคงฟาร์ม , บ้านสวนย่าน้อย , กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ Me Suk Farm (มีสุขฟาร์ม) , เกษตรผสมผสานข้าวบ้านไร่ใจรักษ์ , กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านสันหลวง” ข้าวหอมธรรมคุณ ” , วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งเชียงราย ,วิสาหกิจชุมชนเพาะรักความภูมิใจในเกษตรอินทรีย์ , ข้าว Chividee (ชีวิตดี) , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์ข้าวสุขภาพ)“ ข้าวหอมละไมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สันทรายน้อย , กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ต. บ้านโป่ง โดยเริ่มจำหน่าย ณ สบันงาขันโตก อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับจังหวัดเชียงราย สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวในระดับประเทศ จัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และข้าวเหนียวเขี้ยวงูจังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และมีข้าวคุณภาพดีอีกหลากหลายชนิด ดังนั้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรชาวนา จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดให้มีจุดจำหน่ายข้าวคุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาได้มีช่องทางการตลาดใหม่ ในการจำหน่ายข้าวคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตร งโดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จำหน่ายจาก คุณกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข และเป็นเจ้าของสบันงาขันโตก โดยในงานผู้ประกอบการในพื้นที่ยังได้เชื่อมโยงการตลาดให้กับเกษตรกรโดยตรงกับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมที่มาร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/06/63

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 162 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.