เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จัดทำโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 855 ครั้ง

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด จัดทำโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ให้เด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้ฝึกทักษะและแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย การเคารพในกฎ กติกา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังนี้

 1. วันที่ 27 – 28 เมษายน 2563
  เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี อบรมหลักสูตรทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน “ชนิดกีฬาฟุตบอล”
  เวลา 13.00 – 16.00 น. ภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน “ชนิดกีฬาฟุตบอล”
  2. ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 9 – 15 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2554)
  1.2 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล นครรังสิต
 2. หลักฐานการสมัคร
  2.1 ใช้ใบสมัครของทางเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  2.3 กรณีกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  2.4 หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  เปิดรับสมัคร จำนวน 70 คน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทรศัพท์ 0 2567 60000 ต่อ 1002
 4. กำหนดการอบรม
  4.1 ฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
  จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  4.2 เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสนามแข่งขัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
  4.3 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  4.4 ผู้ปกครองต้องรับ – ส่ง เด็กและเยาวชนของท่านเอง

หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กองการศึกษา เทศบาลนครรังสิต ชั้น 10 โทรศัพท์ 0 2564 6000 ต่อ 1002 หรือสแกน QR Code ใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 855 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.