จังหวัดเชียงราย จัดประชุมทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 377 ครั้ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 4 ธ.ค. 2562 ที่โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เลขที่ 515 หมู่ที่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสาวมัณฑนา สินนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับผิดขอบด้านแผนงานและโครงการของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภารกิจการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลสำหรับการประชุมทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2564 เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด เชียงราย เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ที่มุ่งเน้นกลไกการทำงานแบบประชารัฐ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้ง มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาไปสู่ประชาคมโลก และเชื่อมโยงการพัฒนาลงสู่ระดับภูมิภาค จนถึงระดับพื้นที่ของประเทศ โดยคณะกรรมการบูรณาการภาค (ก.บ.ภ.) ได้กำหนดลักษณะโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับชาติ (Agenda) นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมถึงศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการในพื้นที่ (Area) โดยแผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และ ปลายทาง โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งทางด้านเทคนิค งบประมาณ ระยะเวลา โครงการต้องมีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ และมีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ระบุความพร้อมของพื้นที่ สามารถดำเนินการโครงการได้ทันที มีรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์ จะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีถัดไป กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า 1 ปี สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ก่อนดำเนินการและให้มีความคุ้มค่าเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
04/12/62

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 377 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.