นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการ จ.น่าน พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ(SMART CITY) โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวในงาน ‘Digital Thailand Big Bang’ 2019

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 700 ครั้ง

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการ จ.น่าน พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ(SMART CITY) โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวในงาน ‘Digital Thailand Big Bang’ 2019
สำหรับงาน ‘Digital Thailand Big Bang’ 2019 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้หัวข้อ ‘ASEAN Connectivity’ ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 28-31ต.ค.62 โดยมีพื้นที่กว่า 44,000 ตารางเมตร ซึ่งจัดแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ 1.Digital Economy การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI Internet of Things (IoT) และ Big Data 2. Digital Society พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 3. Creativity พื้นที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวว่า เทศบาลเมืองน่านได้ระดมพลังคลังมองจากภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทิศทาง “ชีวิตอัจฉริยะ” เพื่อ “น่าน…นครแห่งความสุข…..เมืองเก่าที่มีชีวิต ”NAN THE CITY OF HAPPINESS : A LIVELY OLD TOWN TO NAN SMART CITY จากพันธกิจ “น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” สู่แนวคิดการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน 6 พันธกิจสำคัญประกอบด้วย เมืองที่สะอาด สวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองปลอดภัย เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสังคมคุณภาพ และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
“Smart City” หรือ“เมืองอัจฉริยะ” คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน


Smart Living การใช้ชีวิตในเมืองที่ปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยผังเมืองที่บริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Smart people ประชาชนมีศักยภาพในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัลอย่างเท่าเทียม
Smart Energy มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
Smart Environment สังคมสีเขียวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัยและมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน
Smart Mobility ระบบการขนส่งและการเดินทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
Smart Economy เสริมสร้างธุรกิจด้านต่างๆบนฐานนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่า และกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม
Smart Governance ระบบบริหารที่เชื่อมต่อภาครัฐและเอกชนรวมถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชน
เทศบาลเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คือถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ” หนึ่งในภารกิจสำคัญคือ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนให้มีความเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การศึกษาไทยในยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต มุ่งพัฒนาเมืองน่านให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็น “น่าน” ไว้อย่างสมดุล ปัจจุบันมีแนวทางการพัฒนาให้เมืองน่านเป็นเมืองอัจฉริยะ “Smart City”โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ Smart Living การดำรงชีวิตอัจฉริยะ Smart People พลเมืองอัจริยะ Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy

บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 700 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.