กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแฟชั่นโชวส์ุดพิเศษ จังหวัดน่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 804 ครั้ง

:9ตุลาคม2562–
1)การรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก2)การพัฒนาเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 3) การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4) การจัด แสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านที่ได้เล็งเห็น ความสำคัญและดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวัน ออกสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริม และพัฒ นาผู้ประกอบการเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวัน ออกในการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง การเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบ ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ”
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประกาศความสำเร็จ
“โครงการพัฒนาอตุสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4
จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับสถาบันพัฒ นาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สรุปความสำเร็จ


“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ”ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม
หลัก คือ
สุดพิเศษจากนักแสดงชือดัง “ซูซี่ – สุษิรา แน่นหนา” และนิทรรศการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
พร้อมแฟชั่นโชว์
แฟชั่นล้านนาตะวันออกผลักดันผู้ป ระกอบการและนักออกแบบให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ
และต่อยอดไปจนถึงระดับสากล ตอบโจทย์
โดยนำวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าในวิถี่ชีวิตมาสู่
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมาผสมผสานประยุกต์เข้ากับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง เพิ่มการออกแบบตามเทรนด์ของตลาด และพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวทั้ง ในประเทศและต่างประเทศได้มั่นใจว่า
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนำ มาใช้ร่วมกับแผนการดำเนินธุรกิจจะยิ่ง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้พัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้
ให้เพิ่มมากขึ้น พึ่งพาตนเองได้สามารถตอบโจทย์
นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างแน่นอน
นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่
ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เป็นการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรมจังหวัด 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน หรือกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยสถาบันพัฒนาอุต สาหกรรมสิ่งทอรับเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น

ล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้า ทอให้มีรูปแบบที่หลากหลายแต่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกพร้อมประชาสัมพันธใ์หเ้ป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มคลัส เตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา ตะวันออก 2) การพัฒนาเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 3) การสร้างนัก ออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก 4) การจัด แสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนนาตะวัน ออก”
“สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดสัมมนาสรุปโครงการและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตการเรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง“การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวนั ออกอย่างยั่งยืน”การจัด แสดงผลงานต้นแบบเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออก การมอบรางวัลให้กับนักออกแบบ
การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนาตะวัน ออกในงานประกวด รวมทั้งนิทรรศการการรวมกลุ่ม
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวนัออก”
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดย สถาบันฯ มุ่งให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ ภายใต้กรอบแนวคิดการ ดำเนินการ “สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล” ยกระดับแนวคิดการออกแบบการผลิตจาก Local สู่ Global มั่นใจโครงการนี้ สามารถยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่ผลิตภัณฑ์ที่โีดดเด่น มีมูลค่า มีความแตกต่าง มีความหลากหลายแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทุกระดับและสู่
สากล ซึ่งช่วยกระตุ้น เศรษฐกจิ ฐานรากและสร้างความเข็มแข็ง ให้ชุมชนไทยอย่างยั้งยืน ”
รุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น
และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงช่ือดัง “ซูซี่ – สุษิรา แน่นหนา”
รับหน้าที่เป็นที่ป รึกษาให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการพัฒนา
กล่าวเสริมว่า “สถาบัน
อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ2561ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
จากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย สร้างนักออกแบบ รุ่นใหม่ และมีผลิตภัณ ฑ์ต้นแบบในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือ ล้านนาตะวันออก ได้แก่ เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน พร้อมออกสู่ตลาดแฟชั่นตลาดนักช้อป และตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น นามาซึ่งการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.facebook.com/Elfc2019
###
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ทริปเปิลเอทไอเดียส์จากัด (สื่อมวลชนเท่านั้น) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ สุจิตรา ชุ่มจันทร์ (เบน) โทร. 086-387-9373 อีเมล suchitra@888ideas.com

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 804 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.