ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่ ศิษย์พระดาบส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 396 ครั้ง

ณ โรงเรียนพระดาบส
ในพระราชดำริ

เช้าวันนี้ (8 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท’ ให้แก่ ศิษย์พระดาบส ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ให้มีวิชาชีพช่าง สำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดี เป็นแบบอย่างแก่สังคม ณ โรงเรียนพระดาบส ในพระราชดำริ ถนนสามเสน เขตดุสิต

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวกับศิษย์พระดาบส ดังความตอนหนึ่งว่า :

“ศิษย์พระดาบสทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจ ในการที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ณ สถาบันอันถือกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ทุกคนต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความเพียร มีความมุ่งมั่น ในการขวนขวายเล่าเรียน ศึกษาหาวิชาความรู้ใส่ตน เพื่อการดำรงสัมมาชีพอันสุจริตในวันข้างหน้า ใช้คุณธรรมนำหน้าชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักศีลธรรมจรรยาอันดี กล่าวคือ เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของในหลวง ความสำเร็จในการใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างแก่ชีวิตตนและครอบครัว อันได้แก่ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ย่อมนำพาลูกหลานไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ศิษย์พระดาบสทุกคนต้องเป็นแบบอย่างของความดีแก่สังคม ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ”

พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วุฒิสภาโรงเรียนพระดาบส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 396 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.