รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เคยนำเสนอโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เคยนำเสนอโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม
บวร
บ้าน – วัด- โรงเรียน
ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ที่ผ่านมา

การเดินทางของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน …มาจังหวัดสงขลา อีกครั้ง…เพื่อผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

เพื่อมาถ่ายทำโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม “ บรม “
( บ้าน -โรงเรียน -มัสยิด )

ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลาอยู่ในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ใน“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

โครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม “ บรม “ ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม

หลักการและ เหตุผล

เนื่องด้วย..สถานการณ์ความเจริญก้าวหน้า กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมรวดเร็ว และไร้ขอบเขต ส่งผลกระทบให้ เกิดวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย รวมทั้ง วัฒนธรรม และ ระบบคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ทุกกลุ่ม ในชุมชน จึงถือเป็นภาระที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน หรือภาครัฐ ต้องร่วมมือกัน ช่วยกันในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

โดยการนำ
“ บ้าน..มัสยิด หรือ ศาสนสถาน โรงเรียน
“บรม “
ซึ่งเป็น ๓ องค์กร หลักในชุมชนเป็นกลไก ในการพัฒนา และ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

โดยใช้ “บรม “ เป็นพลังขับเคลื่อนหลัก ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพากันเอง รวมกลุ่มอย่างมีพลัง ใช้ชีวิตพอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน ที่เหมาะสม ตามสภาพของสังคมและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์. และความเสียสละของคนในชุมชนนั้นๆ ก้าวสู่ “ สังคมคุณธรรม “ ให้เกิดสันติสุขในทุกพื้นที่

มัสยิด:
เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้นำทางศาสนาของชุมชน ผู้นำทางศาสนาของชุมชน ความมุ่งหวังที่จะใช้ มัสยิดเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมการอบรม ฝึกฝนและปฎิบัติธรรมในรูปแบบของการฝึกปฎิบัติ ตามหลักศาสนา
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมต่อสังคม ต่อครอบครัว และต่อตนเอง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน และเยาวชน ในชาติ มีความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอเสนอโครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวความสามัคคีปรองดอง
กิจกรรม บรม ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
ได้รับเกียรติจากท่าน พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า
เป็นประธานเปิดงานโครงการครั้งนี้
ติดตามชมภาพและบรรยากาศเยาวชนที่เข้ามาอบรม โครงการครั้งนี้ ๑๒๐ คน
ที่ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้บันทึกเทปมาฝากผู้ชมทางบ้าน

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

โพสต์ที่คุณต้องอ่าน...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.