ประธาน กสม. ส่งสารเนื่องใน “วันสตรีสากล 8 มีนาคม” ยืนหยัดเรียกร้องและต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 502 ครั้ง

ประธาน กสม. ส่งสารเนื่องใน “วันสตรีสากล 8 มีนาคม” ยืนหยัดเรียกร้องและต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ

กสม. วันนี้ ( 8 มี.ค.) น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส่งสารเนื่องวันสตรีสากล (International Women’s Day) 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยืนยันจะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกันขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และขอร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด DigitalALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (DigitalALL: Innovation and technology for gender equality) ของสหประชาชาติในปีนี้ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในโลกออนไลน์ รวมทั้งแสวงหาแนวทางปกป้องสิทธิของผู้หญิง กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่สังคมที่สันติสุขและเท่าเทียม

สำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าภูมิใจที่ผู้หญิงไทยมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2440 และปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้บริหารหญิงจำนวนไม่น้อยทั้งในภาครัฐ องค์กรประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งปรากฏข้อมูลสถิติที่ชัดเจนว่า ผู้บริหารหญิงระดับสูงในองค์กรภาคธุรกิจมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 32 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ บางส่วนเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการของรัฐ และการจ้างงาน รวมทั้งยังมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องค่าตอบแทนในอาชีพ ผู้หญิงจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศมากขึ้นในพื้นที่สังคมออนไลน์ ดังนั้น การรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมและช่วยกันแก้ปัญหายังคงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไป

////// 212 ไม่มีภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 502 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44