อดีตอธิบดีกรมอุทยาน ฟ้องตํารวจชุดจับกุม กับพวกรวม 7 คน จําเลย ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,ความผิดต่อเสรีภาพ, ทําพยานหลักฐานเท็จฯ,เจ้าพนักงานแกล้งให้ต้องรับโทษ ,บุกรุก,ซ่องโจร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 212 ครั้ง

อดีตอธิบดีกรมอุทยาน ฟ้องตํารวจชุดจับกุม กับพวกรวม 7 คน จําเลย ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ,ความผิดต่อเสรีภาพ, ทําพยานหลักฐานเท็จฯ,เจ้าพนักงานแกล้งให้ต้องรับโทษ ,บุกรุก,ซ่องโจร

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิชอบกลาง นัดสอบข้อเท็จจริงโดยศาล คดีหมายเลขดําที่ อท 23/๒๕๖6 ระหว่าง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา โจทก์ พลตํารวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว ท่ี 1 กับพวกรวม 7 คน จําเลย ข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัตหน้าที่โดยมิชอบ, ความผิดต่อเสรีภาพ, ทําพยานหลักฐานเท็จฯ, เจ้าพนักงานแกล้งให้ต้องรับโทษ, บุกรุก, ซ่องโจรฯ

ศาลฯ สอบโจทก์แล้วเห็นว่า กรณีโจทก์ยังบรรยายฟ้องไม่ชัดเจนสําหรับความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 164, 179, 200, 210, 310, 364 และ 365 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อให้ได้รับความชัดแจ้งในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้โจทก์แถลง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ทั้งก่อนและหลังจากท่ีโจทก์ถูกจับกุมว่า
๑. โจทก์รู้จักกับจําเลยทั้งเจ็ดมาก่อนเกิดเหตุหรือไม่ อย่างไร มีสาเหตุโกรธเคืองกัน หรือไม่ อย่างไร และโจทก์รู้จักเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จับกุมตามรายชื่อในบันทึกการ จับกุมหรือไม่ อย่างไร มีสาเหตุโกรธเคืองกันหรือไม่ อย่างไร
๒. พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุ ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ จํานวนเงินที่ เก่ียวข้องกับการจับกุมโจทก์ และโจทก์ชี้จงข้อเท็จจริงในขณะถูกจับกุมหรือไม่ อย่างไร
๓.พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันเกิดเหตุคือโจทก์ดําเนินการอย่างไรบา้งหลังจากถูก จับกุมแล้ว
๔. หลังถูกจับกุม โจทก์ถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม่ อย่างไร

  1. จําเลยทั้งเจ็ดมีพฤติการณ์ใดที่ทําให้โจทก์คิดว่าการดําเนินการให้โจทก์ถูกจับกุมนั้น เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์
    ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
    ศาลอาญาคดีทุจรติ และประพฤติมิชอบกลาง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2566./

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 212 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44