ศูนย์ CAREราชทัณฑ์แหล่งงานสำหรับอดีตผู้ต้องขังก้าวพลาด คืนคนดีสู่สังคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 438 ครั้ง

ศูนย์ CAREราชทัณฑ์แหล่งงานสำหรับอดีตผู้ต้องขังก้าวพลาด คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 4 ก.พ. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์มีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุมดูแล และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติ สังคมให้การยอมรับ แต่สาเหตุหนึ่งที่อดีตผู้ต้องขังหวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ เนื่องจากการ ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ ด้วยไม่มีพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถ ทักษะวิชาความรู้ และไม่มีการจ้างงาน

จึงได้ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ผู้พ้นโทษ ญาติผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ การจ้างงาน แหล่งงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบวิชาชีพ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการทำงานให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามสภาพปัญหาของผู้ต้องขัง ซึ่งศูนย์ดังกล่าวก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในการเปิดโอกาสให้งานให้การยอมรับ สำหรับอดีตผู้ก้าวพลาด โดยผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า สถานะด้านการทำงานของผู้พ้นโทษทั้งสิ้น 6,982 คน มีงานทำแล้ว 5,363 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.8 มีผู้ว่างงาน 193 คน ไม่สามารถติดต่อได้ 1,400 คน และกระทำผิดซ้ำ 26 คน จึงถือได้ว่าการดำเนินงานของศูนย์ CARE สามารถส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้พ้นโทษได้มีงานทำ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการกระทำผิดซ้ำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหากหน่วยงานใดสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสอดีตผู้ก้าวพลาด สามารถลงทะเบียน ได้ที่ www.correct.go.th และสำหรับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ผู้พ้นโทษ ญาติผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางาน หรือสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อศูนย์แคร์ CARE ณ เรือนจำในพื้นที่จังหวัดของท่าน

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ก้าวพลาดหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถ มีทักษะฝีมือที่ดีเยี่ยมเพียงแต่ไม่มีโอกาส ไม่มีพื้นที่ ได้แสดงทักษะเหล่านี้ ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการคืนคนดีสู่สังคม คือการให้โอกาส และการให้พื้นที่สำหรับอดีตผู้ก้าวพลาด กรมราชทัณฑ์จึงมีความมุ่งหมาย มุ่งมั่นที่จะคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันไม่ให้หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 438 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44