อุบลฯ กศน.อำเภอเขมราฐทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 175 ครั้ง

อุบลฯ กศน.อำเภอเขมราฐทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมแสดงความยินดี

นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขมราฐ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติมาบูรณาการในการบริหารจัดการและจัดกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา กศน.อำเภอเขมราฐ มีปัจจัยหรือตัวป้อนที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จะมาจากประเภทที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส ด้อยโอกาส และแสวงหาโอกาสในการศึกษาต่อจุดประสงค์ในการศึกษาต่อของนักศึกษามีหลายด้าน หลายลักษณะ ดังนั้นนักศึกษาของเราจึงมีหลากหลายอายุ และหลากหลายอาชีพ ในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ เป็นระบบ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ดิฉันจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับประชาชนนำไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในมิติเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนจะต้องเข้าใจและเข้าถึงเป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษาของ กศน. เข้าใจและเข้าถึงความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน เข้าใจเข้าถึงบริบทของชุมชน วัฒนธรรมของชุมชน และความต้องการของชุมชน เนื่องจากห้องเรียนของ กศน. กระจายอยู่ที่ตำบลต่างๆ เราจึงสามารถพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและประชาชนในเขตบริการของเราให้มีวิถีชีวิตบนความพอเพียง มีความสุขตามอัตภาพและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งภาพความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการต่างๆทุกภาคส่วนของอำเภอเขมราฐ และหน่วยงานภายในต้นสังกัด เช่น สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชานี กศน.อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี และที่ขาดไม่ได้ คือ กำลังแรงใจ แรงสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งนำโดยท่านว่าร้อยตรีสุนทร มามุกดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำพาขับเคลื่อน จนความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจของพวกเราชาว กศน.อำเภอเขมราฐ ได้สืบสานหลวงไว้กับประเทศไทยสืบไป

สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2557 และได้รับการยกระดับสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นรางวัลระดับประเทศ ซึ่งเป็น กศน.อำเภอแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเราชาว กศน.อำเภอเขมราฐ และอำเภอเขมราฐ

นายเชิดชัย ทองถม(ท่านขุน)/อุบลราชธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 175 ครั้ง