น่าน ดำเนินโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้บริการสถานบันเทิง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง

น่าน ดำเนินโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้บริการสถานบันเทิง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ได้ดำเนินโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption-TaC) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

โดยโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประเด็นการป้องกันการทุจริตในสถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พร้อมรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ กฎหมายและระเบียบที่หน่วยงานดำเนินการในประเด็นเกี่ยวกับสถานบริการสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่กับสถานบริการ จากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน อาทิ ปกครองจังหวัดน่าน สภ.เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และมีภาคประชาชนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในประเด็นการป้องกันการทุจริตในสถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งการเรียกรับสินบนในการอำนวยความสะดวกให้เปิดเกินเวลา หรือปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจัง ปล่อยให้มีการเปิดร้านโดยไม่มีใบอนุญาต ตามตัวอย่างจังหวัดอื่นที่ได้เกิดปัญหาขึ้น ดังนั้น จึงเป็นการบูรณาการการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ในช่วงค่ำ ทางคณะยังได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานบริการสถานบันเทิง หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่กับสถานบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจตรา ดูแล ตามอำนาจหน้าที่ พร้อมกำชับสถานประกอบการให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหลังจากนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน จะได้สรุปผลการดำเนินการ และร่วมจัดทำแนวทาง ข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตต่อไป/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 150 ครั้ง