งานส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 671 ครั้ง

งานส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2565
9 ธันวาคม 2565 : 19.30 น.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน,นายชนินทร์ พันธ์เหม นายอำเภอปัว,นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอเชียงกลาง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง,นายบรรจงณพัชญ์ ธรรมศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอทุ่งช้าง,นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3,นายบุญแทน ปรังการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอทุ่งช้าง,นางวาสนา เพ็ชร์พิพัฒน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง,นายฉัตรชัย จิตตรง อดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดน่าน,หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานอย่างคึกคักซึ่งอำเภอทุ่งช้าง ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทุ่งช้าง องค์กรภาคเอกชน พ่อค้าประชาชน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2565
ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยภายในงานประจำปีส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการจำหน่ายผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งช้างให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่ส้มสีทองและของดีอำเภอทุ่งช้าง การประกวดธิดาส้มสีทอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชน ชาวไทยลื้อ ชาวไทยภูเขา เผ่าต่างๆ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การออกบูธจำหน่ายสินค้าส้มสีทอง , ผลิตผลทางการเกษตร , ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต่างๆ ซึ่งอำเภอทุ่งช้าง เป็นอำเภอเล็กๆ ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรม มีวิถีชีวิตที่สงบ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ กาแฟ และส้มสีทองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเพียงหนึ่งเดียว ในจังหวัดน่านและภูมิภาคนี้
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 671 ครั้ง