สพป.น่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 398 ครั้ง

สพป.น่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพื่อสร่างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อวางแผนในการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานทุกสายงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ การกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 243 คน โดยมีนางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 398 ครั้ง