ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ศิริโสภาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง

ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ศิริโสภาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:30 น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ศิริโสภาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และรางวัลสำหรับสถานศึกษา พร้อมประทานวโรกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมุกดาลัยและคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเฝ้ารับประทานพระกรุณา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ

โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 ปัจจุบันมีอายุ 112 ปี โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปีพุทธศักราช 2464 และได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ศิริโสภาพรรณวดี เมื่อปีพุทธศักราช 2562 เป็นสมาชิกลำดับที่ 21 ของมูลนิธิ ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนมุกดาลัย ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุกดาลัยเป็นอย่างยิ่ง และยังส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารมีเยาวชนในอนาคตที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง