พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายบ้านหลังเขา-บ้านน้ำดั้น ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 207 ครั้ง

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนสายบ้านหลังเขา-บ้านน้ำดั้น ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง และนายนพดล เพ็งเทศ นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 21 บ้านน้ำดั้น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 7,200 เมตร โดยในการนี้มี นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย เขต 2 ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมด้วย นายคณิศร มาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตามคำร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว เนื่องจากปัจจุบันถนนสายดังกล่าวผิวจราจรเกิดชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว มีงบประมาณไม่เพียงพอและไม่มีเครื่องจักรกลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองกะท้าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ดำเนินการขุดรื้อผิวจราจรลาดยางพร้อมบดอัด และทำผิวลาดยางใหม่ ความยาว 2,300 เมตร ส่วนระยะทางอีก 4,900 เมตร ได้ดำเนินการปรับเกรดพร้อมบดอัดให้แน่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระท้าว ได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายได้รวดเร็วมากขึ้น. ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 207 ครั้ง