ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค” ประจำปี ๒๕๖๖

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 75 ครั้ง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค” ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้โครงการ “แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้โก่งธนูโมเดล อบต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี การเสวนากิจกรรมของแม่บ้านมหาดไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด และกิจกรรม “การแสดงแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยนางจินจนา โอสถธนากร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางกัญจรินทร์ กาญจนะจิตตรา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางรัฐยา อาญหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยาแกรนด์บอลรูม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 75 ครั้ง