“เกษตรทุ่งช้าง จับมือ สวทช.และศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวนส้มสีทอง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 133 ครั้ง

“เกษตรทุ่งช้าง จับมือ สวทช.และศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งในสวนส้มสีทอง” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนายชญาภา พัฒนะพรหม และ นายมติชน โลกคำลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจสวนส้มบ้านวังผาพร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนส้ม ณ หอประชุมบ้านวังผา หมู่ที่ ๗ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้งโพรงในสวนส้ม เปิดโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากน้ำผึ้งที่ผลิตได้นอกเหนือจากการปลูกส้มสีทอง อีกทั้งยังเป็นเพิ่มวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์สำหรับการแปรรูปผลผลิตส้มสีทอง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการขยายผลองค์ความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงสู่พื้นที่อื่น ๆ ในอำเภอทุ่งช้างต่อไป/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 133 ครั้ง