ชาวแพร่ “ร่วมบุญสร้างกุศล” ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เขตปกครองหนเหนือ รวมไม่เป็นทางการ 10 ล้านเศษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 109 ครั้ง

ชาวแพร่ “ร่วมบุญสร้างกุศล” ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เขตปกครองหนเหนือ รวมไม่เป็นทางการ 10 ล้านเศษ

ตามที่คณะสงฆ์ ส่วนราชการ ประชาชน ได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน เป็นการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของพระสงฆ์ไทย เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนและสังคมไทยนั้น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ เจริญพรว่า ในส่วนของเขตปกครองหนเหนือ โดยพระพรหมโมลี ผู้รักษการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเณรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้รวมยอดปัจจัยอย่างไม่เป็นทางการ ปกครองหนเหนือ 16 จังหวัด 4 ภาค ได้แก่ ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 รวม 10,380,730.75 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.65)
ในส่วนของจ.แพร่ นำโดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จ.แพร่ คณะสงฆ์จ.แพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจ.แพร่ ส่วนราชการ และประชาชน ได้ทำพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาได้ยอดปัจจัย 800,099.00 บาท พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่ศาสนการ คณะศรัทธา วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมทำบุญผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่และจังหวัดแพร่ จำนวน 50,000 บาท

พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรต่อไปว่า ต้องกราบในความเมตตาของพระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่ และขอขอบใจและอนุโมทนาบุญกับนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ ประชาชน ทุกท่านที่พร้อมใจกันร่วมทำบุญในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 109 ครั้ง