เมืองงาช้างดำ สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 177 ครั้ง

เมืองงาช้างดำ สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายภูรินท์ สูงสว่าง ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และรายงานประจำปีงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โดยมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยนายชูศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 177 ครั้ง