น่าน ประชุมสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง

น่าน ประชุมสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทำการสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ นายกสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเจือ วนาวรสุขลักกษ์ ทีี่ปรึกษา และกรรมการสโมสรฯข้าร่วมประชุม โดยท่านนายกสโมสรฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอขอคุณคณะกรรมการและสมาชิกสโมสรชาวปักษ์ใต้น่านที่ให้ความร่วมมือ การไปทำบุญงานประเพณีเดือน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวปักษ์ใต้ที่ผ่านมา
การแต่งตั้งรองนายยกสโมสรชาวปักษ์ใต้น่าน ประกอบด้วย
1.นายอนันตยศ แก้วคุ้มภัย
2.นายคำรณ จำเริญสุข
3.นายประสิทธิ์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
4.นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง
การจัดสวัสดิการของสโมสรฯ 1.จัดสวัสดิการให้กับ สามี ภรรยาสมาชิกที่เสียชีวิตให้กับ สามี ภรรยาจำนวน 3,000 บาท
2.จัดสวัสดิการ บุตร บิดา มารดากรณีเสียชีวิตจำนวน1,500บาท
3.จัดสวัสดิการเยี่ยมไข้(ปีละ1 ครั้ง นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย1 คืน)จำนวน 1,000บาท
4.จัดสวัสดิการให้กับการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่หรือย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น(กรณีย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น)จำนวน1,000 บาท
5.จัดสวัสดิการงานประเพณีขึ้นบ้านใหม่ งานบวชสมาชิกหรือบุตร, งานแต่งงานสมาชิก
หรือบุตรธิดา ทำบุญหรือของที่ระลึกจำนวน1,000 บาท
6.จัดสวัสดิการงานเกษียณอายุ หรืองานแซยิดอายุครบ 60 ปี ของสมาชิกโดยคณะกรรมการเป็น
ผู้จัดในนามสโมสรชาวปักษ์ใต้น่านจำนวน1,000 บาท
7.กิจกรรมอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร(งานประเพณี งานเดือนสิบ งานปีใหม่ งานสงกรานต์
วงเงิน1,000 บาท)
8.กิจกรรมอื่นด้วยความเห็นชอบของของคณะกรรมการแจ้งผ่านทางไลน์ ให้กรรมการ สมาชิกทราบ
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ,การเงินของ สโมสร 112,161 บาท การทำกิจกรรมของชมรมหากมีการใช้เงิน เห็นควรแจ้งคณะกรรมการพิจารณา ให้ทราบเป็นเรื่องๆไป
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 1.การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หมู่บ้านสันติภาพ ลงทะเบียน รายละ 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, เครื่องดื่ม,ดนตรี อื่นๆ(เวลา 17.30 น.-23.00 น.)2.กิจกรรมแลกของขวัญ ครอบครัวละ ไม่ต่ำกว่า 300 บาท 3.การแต่งตั้งกรรมการเพื่อจัดกิจกรรมประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง นายสุชาติ โชคคนาพิทักษ์
นายศักด์สิทธิ์ โรจนฤทธิ์ธากรนางสายพิณ จริตงาม นางศศินา จำเริญสุข
คณะกรรมการเสนอเพื่อกิจกรรมของสโมสรฯ

 1. การจัดกิจกรรมปีใหม่ จัดให้มรางวัลพิเศษ 1 รางวัล ใช้งบกลาง
  2.การจัดทำเกียรติบัตรให้กับกรรมการเมื่อหมดวาระ 4 ปี โดยมอบวัประชุใหญ่สามัญในเดือกรกฏาคม 2566 (วันที่ 8 กรกฏาคม 2566) โดยใช้สถานที่ หมู่บ้านสันติภาพ 2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยการแจ้งสมาชิก
  เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ผ่านทางไลน์ อื่นๆ
  3.การจัดงาน วันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ที่ มีอยุ 75 ปีขึ้นไป โดยมอบหมายภารกิจ กับกรรมการชุดจัดงาน
  วันปีใหม่ คือ (นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง นายสุชาติ โชคคนาพิทักษ์ นายศักด์สิทธิ์ โรจนฤทธิ์ธากรนางสายพิณ จริตงาม
  นางศศินา จำเริญสุข)
  การประชุมดังกล่าวคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อพี่น้องชาวปักษ์ใต้ที่มาอยู่ที่น่านและมาประกอบอาชีพที่ จังหวัดน่าน เสร็จการประชุม ร่วมรับประธานอาหารร่วมกัน /วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 543 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44