อยุธยา – อำเภอบางบาลเปิดกิจกรรม”โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง

อยุธยา – อำเภอบางบาลเปิดกิจกรรม”โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ โดมเอนกประสงค์ วัดกำแพงแก้ว ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอบางบาล เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ตำบลสะพานไทย
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอบางบาล กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นระยะเวลายาวนาน รัฐบาลจึงให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยในปัจจุบัน จากข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พบว่า ราคายาเสพติดที่ซื้อขายกันนั้น มีราคาถูกลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ อันอาจเป็นเหตุให้เยาวชน เด็กนักเรียน รวมถึงบุตรหลานของประชาชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ ของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายไปสู่เด็กและเยาวชนได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางบาล โดยการบูรณาการ การทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ จนมีปรากฎผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม และในส่วนของการป้องกัน ตามแนวทางประชารัฐ 9 ขั้นตอน เริ่มจากการปรับสภาพชุมชนให้ปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ รวมทั้งการบำบัดรักษา นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ทำให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดน้อยลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน ในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับกลไกสถาบันครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด จะประสบความสำเร็จได้นั้น ทั้งเจ้าหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางบาลทุกคน ถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 155 ครั้ง