จังหวัดน่าน นายกอบต.ผาสิงห์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีตรวจปัสสาวะข้าราชการและพนักงานจ้าง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 705 ครั้ง

จังหวัดน่าน นายกอบต.ผาสิงห์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีตรวจปัสสาวะข้าราชการและพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมองการบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีมีการตรวจปัสสาวะของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก่อเหตุการณ์ความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและความปลอดภัยของประชาชน มีจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รัฐบาลจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษและกำหนดนโยบายให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ประชาชน เอกชน ราชการ)
๒. ดำเนินการบนหลักการทำงานเชิงรุก

 1. ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและลงพื้นที่เป็นระยะ
 2. มิให้เกิดความขัดแย้งในการดำเนินงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย
  ๕. ติดตามประเมินผลและรายงานความคืบหน้าในการทำงานเป็นระยะ
  ๖. การบูรณาการการทำงานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
 3. ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ดำเนินการบนหลักความมีเอกภาพ
  ๘. การดำเนินการต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีความชัดเจน
  ๙. การบังคับใช้กฎหมายต้องมีการบูรณาการ ป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 ตามนโยบายของรัฐบาล และได้ประสานขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่านและทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่านร่วมดำเนินตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของข้าราชการและพนักงานจ้างผู้ชาย
  จำนวน 25 คน และพบว่าพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก ซึ่งเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 4 ราย
  ซึ่งการดำเนินการตรวจปัสสาวะครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์
  มิได้แจ้งข้าราชการและพนักงานจ้าง ทราบล่วงหน้าและอยู่ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานปกติ และพอผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จึงได้ดำเนินการดังนี้
 4. ให้พนักงานจ้างที่ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก(สีม่วง)ไปเคลียงานที่คั่งค้างให้เรียบร้อย แล้วเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพตามความสมัครใจในช่วงบ่าย ซึ่งพนักงานจ้างทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ได้หลบหนีแต่ประการใด
 5. ให้งานสาธารณสุขและ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน ส่งตัวพนักงานจ้างทั้ง 4 ราย ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่โรงพยาบาลน่าน เพื่อยืนยันความชัดเจน
 6. แจ้งให้งานบุคคล ทำคำสั่งให้พนักงานจ้างทั่วไปหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว รอผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจากโรงพาบาลน่าน และยกเลิกสัญญาจ้าง กรณีผู้ที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
 7. หากผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจากโรงพาบาลน่าน ยืนยันความชัดเจน ให้ฝ่ายนิติกรดำเนินการทางวินัยกั้บพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบของทางราชการต่อไปนายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 705 ครั้ง