“ภคพร สดสวย” รอง นายก ทต.ช่อแฮ เปิดการอบรมและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 246 ครั้ง

“ภคพร สดสวย” รอง นายก ทต.ช่อแฮ เปิดการอบรมและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ประธานอนุกรรมการติดตามฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ เข้าร่วมพิธีเปิด และนางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะ โดยมีนางสาวธนารักษ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสป.สช.เทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

การดำเนินโครงการมีเป้าหมายเข้าร่วมอบรมคือ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ช่อแฮ/ป่าแดง, ผู้บริหารสถานศึกษา-คุณครูโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ประธานแม่บ้านตำบลช่อแฮ/ป่าแดง, ประธานอสม.ต.ช่อแฮ/ป่าแดง, นางสาวดวงกมล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ, ประธานผู้สูงอายุและนายอนันต์ แดงชนะ กำนันตำบลช่อแฮ ผู้ใหญ่บ้านตำบลช่อแฮ ฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำแผนงาน/โครงการและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาปัญหาสุขภาพเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 246 ครั้ง