จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีทักษิณา
นุปทาน อุทิศถวายพระมหาโพธิ
วงศาจารย์ ในงานวันกตัญญู
บูรพาจารย์ และปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 225 ครั้ง

จังหวัดแพร่ ประกอบพิธีทักษิณา
นุปทาน อุทิศถวายพระมหาโพธิ
วงศาจารย์ ในงานวันกตัญญู
บูรพาจารย์ และปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่พระวิหารมหาโพธิวงศาจารย์จริยานุสรณ์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระราช
เขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วย พระภิกษุสามเณร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ ครบรอบ 11 ปี วันมรณภาพและอุทิศถวายบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส พระมหาโพธิวงศาจารย์ หรือที่ชาวจังหวัดแพร่เรียก ตุ๊ปู่จี๋ หรือ ครูบาจี๋ นามเดิม สุจี ขรวงค์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2460 ขึ้น 14 ค่ำ ปีมะเส็ง ณ บ้านทุ่งอ่วน หมู่ที่ 6 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่่ เป็นบุตรของ นายลาด กับ นางผัน ขรวงค์ ได้
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดนาจักร จนสำเร็จชั้นประถมปีที่ 5 อันเป็นชั้นสูงสุด แล้วบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 ณ วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ และอุปสมบทวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2481 ณ วัดกาญจนาราม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจีกตสาโร) มรณภาพลงเมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 94 ปี 211 วัน 75 พรรษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่

ธีรพงษ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 225 ครั้ง