อยุธยา – สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เชิญถุงยังชีพประทาน 1,000 ถุง มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบและได้โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง

อยุธยา – สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เชิญถุงยังชีพประทาน 1,000 ถุง มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบและได้โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชา ให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เชิญถุงยังชีพประทานจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ประกอบไปด้วย อำเภอบางบาล 300 ถุง อำเภอเสนา 300 ถุง อำเภอพระนครศรีอยุธยา 300 ถุง และอำเภอนครหลวง 100 ถุง และได้โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์ จำนวน 100,000.- บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลืออุทกภัยอีกด้วย โดยมี พระเทพมงคล โสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมพิธี ในการนี้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.อ.ภัทราวุธ ทิพโกมุท (รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด อ.ย.) รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และทหารจิตอาสา เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 16 อำเภอ ปัจจุบัน ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 12 อำเภอ 154 ตำบล 994 หมู่บ้าน 77,963 ครัวเรือน รวมพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ รวมกว่า 21,000 ไร่ การได้รับประทานถุงยังชีพในครั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่างรู้สึกสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงมีพระบัญชา ให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เชิญถุงยังชีพประทานมามอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษา พัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

นราเอก ตันศิริ : พระนครศรีอยุธยา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง