นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง

พิษณุโลก วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายภัทร ใจเอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียน มีนายนายสราวุฒิ กุลแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน
สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน และผู้ปกครองสามารถเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด อีกทั้งเป็นการให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
สำหรับการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดี ของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน
ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 273 ครั้ง