สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 449 ครั้ง

สพป.น่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อทำการวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน่าน และวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตลอดจนผลของการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 มีคณะกรรมการประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ผู้แทนครูผู้สอน จำนวน 1 คน โดยมีนางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 449 ครั้ง