จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 303 ครั้ง

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 โดยมีนายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า จากฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เอง มาโดยตลอด พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความ กตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ส่งให้ความสำคัญกับป่าไม้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ และต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ได้กำหนดให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความเสียสละ แรงกาย แรงใจ ความสามัคคี น้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตามสถานที่ต่างๆ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ความสำคัญของการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุทรสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และมีส่วนร่วมในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นต้น ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 303 ครั้ง