เทศบาลตำบลป่าแมต “ร่วมต้อนรับ” คณะกรรมการพิจารณารางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ประเภทความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 417 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าแมต “ร่วมต้อนรับ” คณะกรรมการพิจารณารางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ประเภทความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ทองพลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2565 ประเภทความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการนี้ คณะกรรมการฯจะลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอรับฟังการบรรยายสรุป ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลป่าแมต ที่ดำเนินงานในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี เจ้าอาวาสวัดสุพรรณ , กำนัน ผู้นำชุมชน , กรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านสุพรรณ หมู่ที่ 12 , ผู้จัดการบริษัทไทยเอเชียไรส์โปรดักส์ จำกัด , คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าแมต , เครือข่ายภาคประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 417 ครั้ง


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/h517253/domains/khaoratchakarn.com/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44